Проект FREE Ви предлага нови възможности, окуражава и подкрепя жени предприемачи в селски райони

Все повече жени от малки провинциални, селски райони се интересуват от започването на собствен бизнес. Въпреки това, те срещат редица трудности, като липсата на подходяща подкрепа за стартиращ бизнес, недостатъчна инфраструктура, липса на ангажираност от страна на някои институции и организации в подкрепа на бизнеса, както и на достъпни възможности за обучение.

За да отговорят на тези предизвикателства седем партньорски организации от Исландия, Великобритания, България, Хърватия и Литва се обединиха в рамките на общоевропейската инициатива FREE (Пълно наименование на проекта: Бизнес възможности за жени в селски райони).  Проектът се изпълнява от септември 2015 г. до февруари 2018 г. Водещ партньор на инициативата е Агенцията по заетостта в Исландия. Организациите, които участват в изпълнението на проекта притежават дългогодишен опит в работата с жени предприемачи, висококвалифицирани експерти и обширна мрежа с контакти на местно и регионално ниво.

Основната цел на проекта е да подпомогне жени от селски райони, които имат идея за бизнес или вече са стартирали такъв, да станат успешни предприемачи, а също да се срещнат с хора споделящи сходни идеи и проблеми в рамките на неформални мрежи и инициативи за електронно обучение. Една от основните дейности по проекта включва създаването на интернет-базирана академия за предприемачество, която включва разнообразни обучителни модули на популярни теми свързани с подобряването на конкретни бизнес умения, като разработване на продукти, маркетинг и социални мрежи. В рамките на платформата ще бъдат организирани виртуални „Бизнес групи“ – иновативен метод за обучение, който се фокусира върху „социалните умения“, като например изграждане на самочувствие и усвояване на техники за поставянето на цели. Обучителната методика е разработена от компанията „Инова“, която е един от партньорите в проекта. Като част от дейностите по проекта ще бъдат разработени наръчници за фасилитатори, които съдържат насоки за преподаване и организиране на обучения по метода  „Виртуални бизнес групи“ (Enterprise Circles™).

Във всяка от страните – участници в проекта ще бъдат създадени неформални мрежи на жени предприемачи. Участието в тези мрежи, които ще бъдат изградени на местно ниво, осигурява на участниците платформа за дискусии, взаимопомощ, обмяна на идеи, както и възможност за получаване на обратна връзка и наставничество от други жени със собствен бизнес. Предварително избрани жени – местни лидери, ще бъдат обучени по методиката „Обучение и развитие, водено от общността“, за да реализират и  координират мрежите на местно ниво в страните – участници в проектната инициатива.

FREE стартира с провеждането на предварителен анализ и проучване на текущото състояние и нагласите на целевата група, което се провежда посредством организирането на фокус групи, онлайн проучвания и интервюта с представители на местни и регионални неправителствени организации и институции, работещи в подкрепа на бизнес и равнопоставеността между половете.

Посетете нашите страници в социалните мрежи Facebook и Twitter, за да научите повече за всички предстоящи събития по проекта, а също и за възможностите за включване в разнородни обучителни инициативи с бизнес насоченост. Посетете специалната секция „Предприемач на месеца“, за да научите повече за успешните истории на жени с интересни бизнес идеи и начинания.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в нея.