CESI е феминистка организация, която работи в защита на жените, посредством насърчаване на равенството между половете и равноправното прилагане на всички закони и международни механизми за защита на правата на човека. Екипът на организацията наброява 8 постоянни и 10 външни експерти, които координират разнородни дейности и инициативи в сферата на социалното и обществено развитие, равенството между половете, защита на правата на определени групи в неравностойно положение и др. В тази насока организацията разработва становища и експертни мнения по определени политики, а също и предоставя специализирани услуги.

За контакти:

CESI – Center for Education, Counselling and Research
Nova cesta 4, 10 000 Zagreb
CROATIA

Тел.: +385 1 2422 800

Ел.поща: cesi@cesi.hr

www.cesi.hr